بایگانی/آرشیو برچسب ها : شماره

نشريه شماره 596

فهرست خدمات پايشكيفيت آبهاي سطحي(جاري) پيشگفتار مديريت تقاضا و تامين آب جهت مصارف مختلف با در نظر گرفتن محدوديت هاي كمي و كيفي، كنترل آلودگ ي هاي مصرف كنندگان آب در راستاي ارتقاي شاخص هاي كيفي منابع آب و حفظ محيط زيست از رويكردهاي مديريت منابع آب كشور محسوب مي گردد. در اين راستا شناسايي و پايش كيفيت منابع آب به منظور شناخت از …

بیشتر بخوانید »

نشریه شماره 590

راهنمايمحاسبه باررسوبمعلق وبستررودخانه پیشگفتار بار رسوبی از جمله عوامل مهم تاثیرگذار در عملکرد هیدرولیکی و ساختار ریخت شناسی رودخانه ها تلقی می شود. به علاوه اقدامات مهندسی و بهر هبرداري از منابع آب رودخانه ها در گروي آگاهی از کمیت بار رسوبی آن می باشد. از این رو استفاده از روش هاي مناسب براي محاسبه رسوب از دیرباز مورد توجه متخصصین مسایل …

بیشتر بخوانید »