Warning: Use of undefined constant ‘DISALLOW_FILE_EDIT’ - assumed '‘DISALLOW_FILE_EDIT’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/shamsaba/public_html/wp-config.php on line 52
نشریه شماره 590 – مجموعه مقالات علوم آب

نشریه شماره 590

راهنمايمحاسبه باررسوبمعلق وبستررودخانه

پیشگفتار

بار رسوبی از جمله عوامل مهم تاثیرگذار در عملکرد هیدرولیکی و ساختار ریخت شناسی رودخانه ها تلقی می شود. به علاوه اقدامات مهندسی و بهر هبرداري از منابع آب رودخانه ها در گروي آگاهی از کمیت بار رسوبی آن می باشد. از این رو استفاده از روش هاي مناسب براي محاسبه رسوب از دیرباز مورد توجه متخصصین مسایل رودخان هاي قرار گرفته و با توجه به تنوع طرح هاي مهندسی و کاربردهاي میدانی، آگاهی از شیو ههاي کار آمد براي هریک از روش هاي محاسبه بار معلق و بار بستر را الزام آور نموده است. از طرفی رو شهاي محاسباتی در مهندسی رسوب به دلیل تنوع طبیعت رودخانه ها از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار است. این واقعیت نگرشی فراگیر به مقوله هاي حاکم بر فرآیند انتقال رسوب را در انتخاب روش هاي مناسب محاسباتی طلب می نماید. در تنظیم نشریه

چنین ملاحظاتی مدنظر قرار گرفته و در بخش هاي مختلف آن ضمن معرفی دیدگاه هاي نظري، رو شهاي محاسباتی با بهره گیري از منابع تخصصی و تجارب موجود به گونه اي تنظیم گردیده که استفاده کنندگان با تکیه بر الگوهاي محاسباتی ارائه شده، روش مناسب را در تعیین کمیت رسوب رودخانه اعم از باربستر، بارمعلق و بارکل انتخاب نمایند.

با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور، تهیه نشریه را با هماهنگی امور نظام فنی معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي « راهنماي محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه »رییس جمهور در دستور کار قرارداد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که پس از بررسی، براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران و 1385 هیات محترم وزیران) تصویب و ابلاغ گردید. /4/ طبق نظام فنی اجرایی کشور (مصوب 42339 /ت 33497 مورخ 20بدین وسیله معاونت نظارت راهبردي از تلاش و جدیت رییس امور نظام فنی جناب آقاي مهندس غلامحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و نماینده مجري محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب

آقاي مهندس محمد ابراهیم نیا و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می نماید و از ایزد منان توفیق روزافزون همه ي این بزرگواران را آرزومند می باشد.

امید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این نشریه ما را در اصلاحات بعدي یاري فرمایند.

درباره‌ی علی خدایار

بخشی از رزومه شخصی:مدارک تحصیلی:«کاردان فنی عمران-آبشناسی»«کارشناس عمران - آب و فاضلاب»«کارشناس ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب»پروژه های انجام شده: «طراحی تصفیه خانه آب برای شهرستان شوشتر» « طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای شهرستان شوشتر»«روند یابی سیل در رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه گتوند – عرب اسد)»

همچنین ببینید

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری

نشریه شماره 303 پیشگفتار استفاده از استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در مراحل تهیه (مطالعات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *