آب شناسی

دستورالعمل ارزيابي فعاليتهاي مطالعات پايه منابع آب شركتهاي آب منطقه‌اي

وزارت نيرو شركت مديريت منابع آب ايران دستورالعمل ارزيابي فعاليتهاي مطالعات پايه منابع آب شركتهاي آب منطقه‌اي شاخص 1                                                                                                 مطالعات آب سطحي   مقدمات انجام كار ارزيابي فعاليتهاي مطالعات آبهاي سطحي   –       گراف كليه ليمينگرافهاي نصب شده در ايستگاهها در طول سال آبي به طور كامل بررسي و بازنگري شده و با بررسي سيلهاي ثبت شده و تعداد …

بیشتر بخوانید »

راهنماي طراحی، ساخت و بهره برداري سامانه هاي انحراف سیلاب

نشریهشماره527 در جهان امروز با توجه به پیشرفت فناوري، ارائه روش هاي مختلف در زمینه هاي تخصصی، تهیه ضوابط، معیارها و دستورالعمل هاي استاندارد بسیار اهمیت دارد. با عنایت به این امر، تهیه راهنماي طراحی سامانه هاي انحراف سیلاب که یکی از رو شهاي سازه اي شناخته شده در مبحث مهار و کنترل سیلاب می باشد و به نوعی ابعاد …

بیشتر بخوانید »

بررسي نقش پوشش بيمه اي خطر سيلاب به كاهش زيانهاي ناشي از بحران خسارتهاي جاري شدن سيلاب

چكيده :             پـوشش بيمـه اي سيـلاب و استفـاده از تجـريبات كشورها روش مناسب و قابل ارائه اي است كه مي تواند در مقابل بروز خطر جاري شدن سيل به تأمين زيانهاي مالي و تحمّل ريسك در مقابل خسارتهاي وارده به بيمه گذاران بپردازد مكانيزم بيمه در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد و بهترين روشي كه از نقطه نظر علمي …

بیشتر بخوانید »

آشنايي با GIS

آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي كليات:                                                        پيشرفت تكنيكهاي سنجش از دور ازيك طرف واستفاده از دستگاههاي اندازه گيري در زمينه هاي مختلف كميت و كيفيت آب از طرف ديگر، امكان دسترسي به حجم عظيمي از داده ها را در زمينه هاي  مختلف مهندسي  آب در مناطق مختلف جهان مهيا كرده است. در مسائل كنترل ، ذخيره سازي و …

بیشتر بخوانید »

پهنه بندي سيلاب

مهرداد برخوردار  – سيد علي چاوشيان  كارشناسان دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل و مهار سيلاب مقدمه     نقشه هاي پهنه بندي سيلاب در  مطالعات مديريت سيلابدشت كاربرد وسيعي دارد . امروزه اين نقشه ها يكي از اطلاعات پايه و مهم در مطالعات طرحهاي عمراني در دنيا محسوب  شده و قبل از  هرگونه سرمايه گذاري و يا اجراي طرحهاي …

بیشتر بخوانید »

The Influence of Basin Size on Effective Flash Flood Guidance

David Slayter Cooperative Institute for Mesoscale Meteorological Studies (CIMMS) University of Oklahoma Motivation nFlash floods are a significant threat to lives and property across the U.S. –The 30-year average for annual flood deaths in the U.S. is 143 (NOAA Office of Meteorology) nThere were 128 flash floods in Arizona reported during 1998 and 1999. In Arizona, during 1998, the National …

بیشتر بخوانید »

سيماي طرح جامع مطالعات سيلخيزي حوزه هاي آبريز و ساماندهي رودخانه هاي استانهاي گلستان و خراسان

مقدمه در پي بارش هاي شديد روزهاي 21 و 22 مردادماه سال 1381 در ارتفاعات حوزه گرگانرود سيلاب شديدي در محدوده حوزه سد گلستان و عمدتاً رودخانه هاي اوغان، دوغ و گرگانرود به وقوع پيوست. مطابق آمار تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در ميان بلاياي طبيعي، سيل و طوفان بيشترين تلفات و خسارات را به جوامع بشري وارد آورده‌اند، …

بیشتر بخوانید »

پيش بيني بارش و كاربرد آن در پيش بيني سيل

تعريف سيل: سيل رويدادي ناگهاني است كه منشأ آن بارندگي بيش از حد، شكسته شدن ديوارة  سد، خرابي سيل برگردان در طي چند ساعت مي باشد.(1) سيل جريان آب بيش از حد طبيعي است “ چنين حالتي در صورتي كه جان انسانها و زندگي بشر را به خطر بياندازد بلا به شمار مي رود. از نظر هيدرولوژها اندازة سيل به …

بیشتر بخوانید »

بررسي وضعيت سيل كشور مشكلات و راهكارها

مقدمه      مطابق آمار تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در ميان بلاياي طبيعي، سيل و طوفان بيشترين تلفات و خسارات را به جوامع بشري وارد آورده‌اند، بگونه‌اي كه تنها در يك دهه ميزان خسارات ناشي از سيل و طوفان بالغ بر 21 ميليارد دلار در مقابل 18 ميليارد دلار خسارات ناشي از زلزله بوده است. اين امر در كشور …

بیشتر بخوانید »