راهنماي طراحی، ساخت و بهره برداري سامانه هاي انحراف سیلاب

نشریهشماره527

در جهان امروز با توجه به پیشرفت فناوري، ارائه روش هاي مختلف در زمینه هاي تخصصی، تهیه ضوابط، معیارها و دستورالعمل هاي استاندارد بسیار اهمیت دارد. با عنایت به این امر، تهیه راهنماي طراحی سامانه هاي انحراف سیلاب که یکی از رو شهاي سازه اي شناخته شده در مبحث مهار و کنترل سیلاب می باشد و به نوعی ابعاد مساله و چگونگی طراحی را مورد بحث قرار دهد، مورد نیاز بخش مطالعات مهندسی رودخانه کشور تشخیص داده شده است. نشریه حاضر که با هدف ارائه الگویی جهت

طراحی سازه اصلی انحراف سیلاب و دیگر سازه هاي وابسته، با توجه به اصول فنی و در نظر داشتن مسایل زیست محیطی تهیه شده است، می تواند براي کارشناسان واحد مهندسی رودخانه در سازمان هاي آب منطق هاي، جهاد کشاورزي، آبخیزداري و به عنوان دستورالعمل فنی براي شرکت هاي مهندسین مشاور و پیمانکاران، مورد استفاده قرار گیرد.با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور، تهیه نشریه را با هماهنگی امور نظام فنی معاونت برنامه ریزي و نظارت « راهنماي طراحی، ساخت و بهره برداري سامانه هاي انحراف سیلاب » راهبردي رییس جمهور در دستور کار قرارداد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که پس از بررسی، براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم 1385 هیات محترم وزیران) تصویب و ابلاغ گردید. /4/ وزیران و طبق نظام فنی اجرایی کشور (مصوب 42339 /ت 33497 مورخ 20 بدین وسیله معاونت نظارت راهبردي از تلاش و جدیت رییس امور نظام فنی جناب آقاي مهندس غلامحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و نماینده مجري محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقاي مهندس محمد ابراهیم نیا و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می نماید و از ایزد منان

توفیق روزافزون همه ي این بزرگواران را آرزومند می باشد. امید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این نشریه ما را در اصلاحات بعدي یاري فرمایند.

دانلود متن کامل نشریه:

درباره‌ی علی خدایار

بخشی از رزومه شخصی:مدارک تحصیلی:«کاردان فنی عمران-آبشناسی»«کارشناس عمران - آب و فاضلاب»«کارشناس ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب»پروژه های انجام شده: «طراحی تصفیه خانه آب برای شهرستان شوشتر» « طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای شهرستان شوشتر»«روند یابی سیل در رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه گتوند – عرب اسد)»

همچنین ببینید

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری

نشریه شماره 303 پیشگفتار استفاده از استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در مراحل تهیه (مطالعات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *