دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیکی خاک به روش های مخطلف

مقدمه

هدايت هيدروليك افقي 1 ، يكي از مهم ترين مشخصه هاي هيدروديناميك ي خاك است كه در محاسبه فاصله هاي زهكشي زيرزميني مورد نياز بوده و در مطالعات زهكشي مورد توجه قرار مي گيرد. روش هاي متعددي براي اندازه گيري صحرايي هدايت هيدروليك اشباع خاك وجود دارد كه اساس كليه آنها بر اندازه گيري سرعت جريان افقي آب در خاك استوار است . بر حسب اينكه اندازه گيري سرعت جريان آب در خا ك در زير سطح ايستابي يا در بالا ي سطح ايستابي صورت گيرد، روش هاي تعيي ن هدايت هيدروليك نيز متفاوت خواهد بود. براي اندازه گيري در شرايط زير سطح ايستابي ، دو روش ، بيش از ساير روش ها متداول و معمول است كه يكي به روش چاهك 2 و ديگري به روش حفره زير لول ه يا روش پيزومتري 3 موسوم است . وقتي آب در محيط اندازه گيري نباشد، روش هاي چاهك معكوس يا پورشه 4، تزريق چاهك 5 و روش موسوم به نفوذسنج گلف 6 به كار برده مي شود. هدايت هيدروليك قائم 7 نيز در زهكشي اهميت داشته و براي انداز هگيري آن، از روش تيوب 8 يا روش استوانه 9 استفاده مي شود.

خذ مختلف هرچند مباني علمي و روش هاي فني اندازه گيري هدايت هيدروليكي در حدود متعار ف خود شناخت ه شده و در م توضيحاتي كلي در مورد آن داده شده است ، ولي تجربه نشان داده كه افراد مختلف متناسب با برداشت ها و استنبا طهايي كه از خذ به دست مي آورند، روش هايي را به كار مي برندكه بالقوه مي تواند به نتيجه هاي متفاوتي از يكديگر منجر شود. در اين م چنين شرايطي ، در عمل، قضاوت درباره نتيجه ها ي به دست آمده از انداز هگيري، اشكال به وجود خواهد آورد. از اين رو، تهيه يك دستوالعمل هماهنگ براي همه اين روش ها ضروري تشخيص داده شده و در دستور كار كميته آبياري زهكشي طرح استاندارد مهندسي آب كشور قرار گرفت . بدين ترتيب ، هدف اصلي از تهيه دستورالعم ل تعيين هدايت هيدروليك اشباع خاك ، ايجاد يكنواختي در روش هايي است كه در عمل، در مطالعات صحرايي زهكشي به كار گرفت ه مي شود. علاوه بر اين ، با تشريح جزييات خذ موجود كمتر مورد بحث قرار مي گيرد، سعي خواهد شد كه اطلاعات كافي در بيشتري از رو شهاي اجرا، كه اغلب در م اختيار كارشناسان مربوط قرار داده شود تا از ايجاد استنباط هاي متفاوت از اصول علمي و فني كار كه به طور معمول عامل اساس ي چندگانگي روش هاست ، جلوگيري شود. در اين دستورالعمل ، همه نشرياتي كه پيش از اين در مورد تعيين هدايت هيدروليك اشباع خا ك نوشته شده ، تلفيق و به صورت يك دستورالعمل كلي ارائه مي گردد.__

درباره‌ی علی خدایار

بخشی از رزومه شخصی:مدارک تحصیلی:«کاردان فنی عمران-آبشناسی»«کارشناس عمران - آب و فاضلاب»«کارشناس ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب»پروژه های انجام شده: «طراحی تصفیه خانه آب برای شهرستان شوشتر» « طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای شهرستان شوشتر»«روند یابی سیل در رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه گتوند – عرب اسد)»

همچنین ببینید

راهنماي طراحی، ساخت و بهره برداري سامانه هاي انحراف سیلاب

نشریهشماره527 در جهان امروز با توجه به پیشرفت فناوري، ارائه روش هاي مختلف در زمینه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *